Bạn có thể tải các phần mềm về từ các liên kết ở bên dưới nhé

Thư viện tải Optitex

Tải bộ cài Optitex 23

Tải bộ cài Optitex 22

Tải bộ cài Optitex 21

Tải bộ cài Optitex 19.5

Tải bộ cài Optitex 17

Tải bộ cài Optitex 15

Thư viện tải Gerber Accumark

Tải bộ cài Gerber V14

Tải bộ cài Gerber V12.2

Tải bộ cài Gerber V10

Tải bộ cài Gerber V9

Thư viện tải Lectra

Tải bộ cài LecTra V8R1

Tải bộ cài LecTra V7R2

Thư viện tải Clo 3D

Tải bộ cài Clo 3D 7.0

Tải bộ cài Clo 3D 6.1

Tải bộ cài Clo 3D 5.2

Thư viện tải Wilcome

Tải bộ cài Wilcome E4.2