Bạn có thể tải các phần mềm về từ các liên kết ở bên dưới nhé

Thư viện tải Optitex

Thư viện tải Gerber Accumark

Thư viện tải Lectra

Thư viện tải Clo 3D

Tải bộ cài Clo 3D 7.3

Tải bộ cài Clo 3D 7.0

Tải bộ cài Clo 3D 6.1

Tải bộ cài Clo 3D 5.2

Thư viện tải Wilcome

Tải bộ cài Wilcome E4.2