[ux_text font_size=”1.1″ line_height=”0.75″ text_align=”center” text_color=”#7a9c59″]

 

Trang thông tin lộ trình khóa học

Vui lòng chọn lớp học mong muốn của bạn bên dưới để xem lộ trình khóa học

[/ux_text] [tabgroup style=”tabs” nav_size=”small” align=”center”] [tab title=”Lớp học Optitex”] [row style=”collapse” h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [row_inner style=”small” col_style=”divided”] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”#7a9c59″]
   NGÀY HỌC                        NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ BUỔI
                                                      PHẦN I – THIẾT KẾ MẪU RẬP MÁY
Ngày 1 Giới thiệu và làm quen với phần mềm  17 Buổi học
Thiết lập  môi trường làm việc cơ bản
Giới thiệu về các lệnh cơ bản
Ngày 2 Thiết kế áo T.shirts cổ tròn
Ngày 3 Thiết kế áo nam cổ tròn, bo tay, bo gấu
Ngày 4 – 5 Thiết kế áo sơ mi nam
Ngày 6 Thiết kế áo sơ mi nữ thời trang cổ tàu, ly ngực, ly sau
Ngày 7 Thiết kế áo trễ vai nữ
Ngày 8 Thiết kế áo Pizama cổ – ve vest
Ngày 9 – 10 Thiết kế áo jacket cơ bản – tay thường – tay cong
Ngày 11 – 12 Thiết kế áo jacket – Tay jalang – các kiểu mũ
Ngày 13 – 14 Thiết kế quần âu nam cơ bản
Ngày 15 Thiết kế quần sooc nữ
Ngày 16 – 15 Thiết kế quần jean nữ thời trang cạp cong
                                                              PHẦN II – NHẢY SIZE
Ngày 18 Nhảy size áo T shirt nam  5 Buổi học
Ngày 19 Nhảy size áo sơ mi nam
Ngày 20 Nhảy size áo jaket tay thường
Ngày 21 Nhảy size áo jaket tay jalang
Ngày 22 Nhảy size quần âu nam căn bản
                                                          PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 23 Thiết lập các bảng mặc định 5 Buổi học
Lệnh giác căn bản
Ngày 24 Tính tác nghiệp sơ đồ
Lập tác nghiệp giác và các lệnh cơ bản
Các nguyên tắc giác căn bản
Ngày 25 Giác áo sơ mi vải thường, vải tuyết, loang biên
Ngày 26 Giác áo sơ mi vải loang, giác group mex
Ngày 27 Tính định mức đơn hàng
Các yếu tố ảnh hưởng tới định mức và cách xử lý
                                                        PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 28 Phương pháp tính inches 3 Buổi học
Phương pháp tính định mức bằng Yard
Chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm
Ngày 29 – 30 Các lệnh tạo ly, chi tiết mở rộng – tính trọng lượng bông
[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”Lớp học Gerber accumark”] [row style=”collapse” h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [row_inner style=”small” col_style=”divided”] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”#7a9c59″]
   NGÀY HỌC                        NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ BUỔI
                                                      PHẦN I – THIẾT KẾ MẪU RẬP MÁY
Ngày 1 Giới thiệu và làm quen với phần mềm  17 Buổi học
Thiết lập  môi trường làm việc cơ bản
Giới thiệu về các lệnh cơ bản
Ngày 2 Thiết kế áo T.shirts cổ tròn
Ngày 3 Thiết kế áo nam cổ tròn, bo tay, bo gấu
Ngày 4 – 5 Thiết kế áo sơ mi nam
Ngày 6 Thiết kế áo sơ mi nữ thời trang cổ tàu, ly ngực, ly sau
Ngày 7 Thiết kế áo trễ vai nữ
Ngày 8 Thiết kế áo Pizama cổ – ve vest
Ngày 9 – 10 Thiết kế áo jacket cơ bản – tay thường – tay cong
Ngày 11 – 12 Thiết kế áo jacket – Tay jalang – các kiểu mũ
Ngày 13 – 14 Thiết kế quần âu nam cơ bản
Ngày 15 Thiết kế quần sooc nữ
Ngày 16 – 15 Thiết kế quần jean nữ thời trang cạp cong
                                                              PHẦN II – NHẢY SIZE
Ngày 18 Nhảy size áo T shirt nam  5 Buổi học
Ngày 19 Nhảy size áo sơ mi nam
Ngày 20 Nhảy size áo jaket tay thường
Ngày 21 Nhảy size áo jaket tay jalang
Ngày 22 Nhảy size quần âu nam căn bản
                                                          PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 23 Thiết lập các bảng mặc định 5 Buổi học
Lệnh giác căn bản
Ngày 24 Tính tác nghiệp sơ đồ
Lập tác nghiệp giác và các lệnh cơ bản
Các nguyên tắc giác căn bản
Ngày 25 Giác áo sơ mi vải thường, vải tuyết, loang biên
Ngày 26 Giác áo sơ mi vải loang, giác group mex
Ngày 27 Tính định mức đơn hàng
Các yếu tố ảnh hưởng tới định mức và cách xử lý
                                                        PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 28 Phương pháp tính inches 3 Buổi học
Phương pháp tính định mức bằng Yard
Chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm
Ngày 29 – 30 Các lệnh tạo ly, chi tiết mở rộng – tính trọng lượng bông
[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”Lớp học lectra”] [row style=”collapse” h_align=”center”] [col span=”10″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [row_inner style=”small” col_style=”divided”] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”#7a9c59″]
   NGÀY HỌC                        NỘI DUNG BÀI HỌC SỐ BUỔI
                                                      PHẦN I – THIẾT KẾ MẪU RẬP MÁY
Ngày 1 Giới thiệu và làm quen với phần mềm  17 Buổi học
Thiết lập  môi trường làm việc cơ bản
Giới thiệu về các lệnh cơ bản
Ngày 2 Thiết kế áo T.shirts cổ tròn
Ngày 3 Thiết kế áo nam cổ tròn, bo tay, bo gấu
Ngày 4 – 5 Thiết kế áo sơ mi nam
Ngày 6 Thiết kế áo sơ mi nữ thời trang cổ tàu, ly ngực, ly sau
Ngày 7 Thiết kế áo trễ vai nữ
Ngày 8 Thiết kế áo Pizama cổ – ve vest
Ngày 9 – 10 Thiết kế áo jacket cơ bản – tay thường – tay cong
Ngày 11 – 12 Thiết kế áo jacket – Tay jalang – các kiểu mũ
Ngày 13 – 14 Thiết kế quần âu nam cơ bản
Ngày 15 Thiết kế quần sooc nữ
Ngày 16 – 15 Thiết kế quần jean nữ thời trang cạp cong
                                                              PHẦN II – NHẢY SIZE
Ngày 18 Nhảy size áo T shirt nam  5 Buổi học
Ngày 19 Nhảy size áo sơ mi nam
Ngày 20 Nhảy size áo jaket tay thường
Ngày 21 Nhảy size áo jaket tay jalang
Ngày 22 Nhảy size quần âu nam căn bản
                                                          PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 23 Thiết lập các bảng mặc định 5 Buổi học
Lệnh giác căn bản
Ngày 24 Tính tác nghiệp sơ đồ
Lập tác nghiệp giác và các lệnh cơ bản
Các nguyên tắc giác căn bản
Ngày 25 Giác áo sơ mi vải thường, vải tuyết, loang biên
Ngày 26 Giác áo sơ mi vải loang, giác group mex
Ngày 27 Tính định mức đơn hàng
Các yếu tố ảnh hưởng tới định mức và cách xử lý
                                                        PHẦN III – GIÁC SƠ ĐỒ
Ngày 28 Phương pháp tính inches 3 Buổi học
Phương pháp tính định mức bằng Yard
Chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm
Ngày 29 – 30 Các lệnh tạo ly, chi tiết mở rộng – tính trọng lượng bông
[/ux_text] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”Lớp học clo 3d”]

Chương trình đào tạo đang được cập nhật ….

[/tab] [/tabgroup] [section label=”Contact” bg=”1058″ padding=”90px” padding__sm=”60px”] [gap] [row h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”8″ padding=”70px 70px 30px 70px” padding__sm=”50px 30px 10px 30px” align=”center” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.84)” bg_radius=”10″]

Thông tin đăng ký lớp học

[gap height=”10px”]

    [/col] [/row] [/section]