Bạn có thể tải các phần mềm về từ các liên kết ở bên dưới nhé

Thư viện tải Optitex

 • Bộ cài đặt Optitex 21.4 VIP
 • Bộ cài đặt Optitex 21 VIP 
 • Bộ cài đặt Optitex 19.5 VIP
 • Bộ cài đặt Optitex 17 VIP
 • Bộ cài đặt Optitex 15 VIP
 • Bộ cài đặt Optitex 12 VIP

Thư viện tải Gerber Accumark

 • Bộ cài đặt Gerber Accumark V14 VIP
 • Bộ cài đặt Gerber accumark V13.2 VIP
 • Bộ cài đặt Gerber accumark V12.2 VIP
 • Bộ cài đặt Gerber accumark V10.2 VIP
 • Bộ cài đặt Gerber accumark V9

Thư viện tải LecTra

 • Bộ cài đặt Lectra V8R1 VIP
 • Bộ cài đặt LecTra V7R2 VIP

Thư viện tải Clo 3D

 • Bộ cài đặt Clo 3D 7.0
 • Bộ cài đặt Clo 3D 6.1
 • Bộ cài đặt Clo 3D 6.0
 • Bộ cài đặt Clo 3D 5.2
 • Các phiên bản mơi chúng tôi đang tiếp tục cập nhật …
 • Cảm ơn bạn đã tải phần mềm từ trang website của chúng tôi